D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), a continuació us informem de la nostra política de protecció de dades.

1.Dades del Responsable del tractament.

Denominació social: SEMILLAS FITÓ, SAU
NIF: A08469215
Adreça: c/ Selva de Mar, núm. 111 (08019 Barcelona)
Telèfon: + 34 933036360
Telèfon: info@semillasfito.com
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades (DPD): rgpd@semillasfito.com

2.Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades.

A continuació, trobareu una taula en què s’identifica la finalitat del tractament de les vostres dades personals, és a dir, el motiu pel qual Semillas Fitó tracta les vostres dades personals, la base legal que permet el tractament per a la finalitat indicada i el termini de conservació de les vostres dades.

finalitat del tractament base legal termini de conservació
Respondre una sol·licitud de contacte d’un usuari del web de Tomato MonteRosa. Execució de l’acord derivat de l’emplenament del formulari de contacte habilitat al web de Tomato MonteRosa. Fins que es contesti a la consulta formulada.
Gestionar el seu registre com a usuari al web de Tomato MonteRosa. Execució de l’acord derivat del seu registre com a usuari al web de Tomato MonteRosa. Fins que manifesti el seu desig de donar-se de baixa com a usuari del web de Tomato MonteRosa.
Gestionar la compra de productes, així com gestionar-ne la facturació i l’enviament. Execució del contracte derivat de la compra de productes del web de Tomato MonteRosa. Fins a la finalització de la relació contractual que ens uneix.
Gestió, si escau, dels seus drets com a interessat. El compliment d’una obligació legal aplicable a SEMILLAS FITÓ. Durant el temps necessari per resoldre les peticions i reclamacions.

Si Semillas Fitó tracta les vostres dades personals per a una finalitat diferent de la recollida a la taula anterior, Semillas Fitó us informarà amb anterioritat al tractament sobre la finalitat del mateix i us facilitarà qualsevol altra informació addicional pertinent d’acord amb la legislació aplicable, i us sol·licitarà, si escau, el vostre consentiment, si és necessari per justificar un tractament legítim.

Així mateix, us informem, que al marge dels períodes de retenció abans referits, conservarem les vostres dades durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, i per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa corporativa relativa als períodes d’arxiu i retenció de documentació.

3.Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament.

Us informem que les vostres dades no es comunicaran tercers, excepte obligació legal.

Addicionalment, us informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les vostres dades a altres entitats (incloent-hi empreses del Grup Fitó), en la seva condició d’encarregats de tractament de les dades titularitat de SEMILLAS FITÓ amb els quals, de conformitat amb el que preveu l’article 28 GDPR, s’ha formalitzat un contracte que legitima l’accés a les dades personals i que inclou les obligacions que cal contemplar en el tractament.

Transferències internacionals

SEMILLAS FITÓ no fa transferències internacionals de les dades personals.

No obstant això, l’accés a les vostres dades per part d’Encarregats del Tractament pot comportar necessàriament la transferència internacional de dades que, en qualsevol cas, seran dutes a terme basades en una decisió d’adequació (tercer país que garanteix un nivell de protecció adequat) o mitjançant garanties adequades (clàusules tipus de protecció de dades, normes corporatives vinculants). Aquesta informació es troba a la disposició dels interessats, podent sol·licitar informació al respecte mitjançant correu electrònic a l’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades.

4.Drets de l’interessat.

A continuació us informem que, amb relació al tractament de les vostres dades de caràcter personal, teniu dret:

 • A obtenir confirmació sobre si a Semillas Fitó estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
 • A sol·licitar l’accés, la rectificació de dades inexactes o incompletes i, si escau, la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, teniu dret a:
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar-se al tractament de les vostres dades, cas en què les deixarem de tractar, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Rebre les dades personals que us incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedim. En aquest sentit, podeu sol·licitar que transmetem directament, si és tècnicament possible, les vostres dades personals al responsable del tractament que ens indiqui en la vostra comunicació.
 • Retirar-ne el consentiment, en cas d’haver facilitat el consentiment per a una finalitat concreta. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir els vostres drets en qualsevol moment i de forma gratuïta mitjançant:

 • Correu electrònic a l’adreça rgpd@semillasfito.com, signat digitalment (DNI electrònic o altre certificat reconegut), o
 • Comunicació escrita dirigida a SEMILLAS FITÓ, SAU, amb domicili als efectes del tractament de protecció de dades, al carrer Selva de Mar 111, 08019 Barcelona (Ref. RGPD).

El contingut de la sol·licitud ha d’incloure el nom i els cognoms; fotocòpia del seu DNI, passaport o altre document vàlid que us identifiqui i, si cal, de la persona que el representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació; detall de la petició que realitza i documents acreditatius d’aquesta, si cal; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant.

Podeu obtenir informació addicional adreçant-vos a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

Finalment, si considereu que el tractament de les vostres dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.