Aquest avís legal és de visualització obligada, i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquest lloc web. Us preguem que el llegiu atentament, ja que el fet d’accedir-hi implica que l’usuari l’ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions següents.

1.- Informació de conformitat amb la LSSI

Als efectes de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa els usuaris de la pàgina web que el titular del lloc web és la societat SEMILLAS FITÓ, SA, Societat Unipersonal amb domicili social al c/ Selva de Mar 111 (08019 Barcelona), proveïda de CIF núm. A-08469215 i les dades registrals de les quals són les següents: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 6.944, Foli 14, Full número B-55064, inscripció 1a. Tel. 93 303 63 60 Fax: 93 303 63 73. Adreça de correu info@semillasfito.com.

2.- Condicions d’ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, i a no utilitzar els serveis o informacions continguts al lloc web per desenvolupar activitats contràries a la llei, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme aquest avís legal.

SEMILLAS FITÓ pot interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquesta en qualsevol moment i sense avís previ.

Així mateix, SEMILLAS FITÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en aquest avís legal, tot això sense necessitat de cap preavís.

Si SEMILLAS FITÓ presta, a través d’aquest lloc web, algun tipus de servei especial o fa alguna promoció o oferta especial, s’establiran les condicions específiques que el regulin, l’aplicació de les quals preval sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en aquest avís legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre totes dues.

3.- Drets de propietat intel·lectual

SEMILLAS FITÓ és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de Propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent-hi la descripció de productes, text, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, que estan protegits per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés a aquest lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, la tramesa per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest portal que no hagi estat expressament autoritzat per SEMILLAS FITÓ.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de SEMILLAS FITÓ o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que s’incloguin en els continguts.

Així mateix, l’usuari no pot fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per SEMILLAS FITÓ i que no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de SEMILLAS FITÓ de cap manera que pugui confondre els seus clients o desacreditar SEMILLAS FITÓ.

En aquest sentit, les persones que vulguin establir un enllaç o una URL entre la seva pàgina web i aquest lloc web, hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de SEMILLAS FITÓ, sense que això impliqui una relació entre SEMILLAS FITÓ i el titular de la pàgina en què s’estableixi l’enllaç, ni l’aprovació o acceptació per part de SEMILLAS FITÓ dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de SEMILLAS FITÓ, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, SEMILLAS FITÓ no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

4.- Limitació de la responsabilitat

SEMILLAS FITÓ rebutja la responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari a conseqüència de la informació continguda en aquest lloc web.

Així mateix, SEMILLAS FITÓ rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Tot i prendre totes les precaucions necessàries perquè el nostre lloc web contingui informacions actuals i exactes, SEMILLAS FITÓ no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions. En aquest sentit, l’usuari ha de ser conscient que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en aquest avís legal, sense cap garantia que aquestes siguin exactes i actualitzades.

De la mateixa manera, SEMILLAS FITÓ no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que aquest estigui operatiu i disponible en tot moment.

Així mateix, SEMILLAS FITÓ no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5.- Obligació dels usuaris.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que SEMILLAS FITÓ pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest avís legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions de SEMILLAS FITÓ al moment oportú relatives a l’ús del lloc web i que es publicaran en aquest.

6.- Privadesa.

Durant la navegació per aquest lloc web és possible que l’usuari hagi o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que SEMILLAS FITÓ processarà d’acord amb els termes descrits a la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT”, que queda incorporada en aquest avís legal per remissió des d’aquest apartat.

7.- Durada i modificació.

SEMILLAS FITÓ té dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment.

La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la vostra exposició, fins al moment en què SEMILLAS FITÓ el modifiqui totalment o parcialment.

SEMILLAS FITÓ pot acabar, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

8.- Legislació i jurisdicció.

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola.

Els usuaris i SEMILLAS FITÓ, amb renúncia expressa del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).